Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR VE KAPSAM

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme”) "Yıldızposta Caddesi Vefabey Sokak Yeşil Apt. No:9 Kat:5 D:10-11 Gayrettepe - İstanbul" adresinde mukim BG Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Mersis No: 0168047512000015), ("TİYATRONET" ) ile TİYATRONET‟nin sunduğu dijital içeriklerden faydalanmak isteyen tüketici ("KULLANICI") arasında sunulan hizmetin ve her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

1.2.Sözleşmeyi onaylamak isteyen KULLANICI’nın elektronik ortamda bulunan "Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum" butonunu tıklaması ve kabul beyanının TİYATRONET kayıtlarına geçmesi ile Sözleşme kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olur. KULLANICI siteye üye olarak Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ileonayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 Ayrıca TİYATRONET üyeliğini kullanarak TİYATRONET internet sitesine veya dijital platformlarına erişim sağlayan üyeler bakımında da erişime başlanılması itibariyle işbu Sözleşme tarafları bağlayıcı olacaktır.

1.4 KULLANICI, 29188 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‟ne uygun olarak satışa konu dijital içeriklerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme‟nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

1.5 İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından Satış Sözleşmesi ve Sözleşme‟nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracak olup, sözleşmenin 10. Maddesi hükümleri uygulanmadığı süre boyunca da devam edecek ve tarafları bağlayıcı olacaktır.


MADDE 2 – TANIMLAR

2.1 Bu Sözleşmede geçen,

Sözleşme : İşbu Üyelik Sözleşmesi‟ni, TİYATRONET : İşbu Sözleşmeye taraf Yıldızposta Caddesi Vefabey Sokak Yeşil Apt. No:9 Kat:5 D:10-11 Gayrettepe - İstanbul adresinde mukim BG Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Mersis No: 0168047512000015)‟yi Kullanıcı : İşbu Sözleşmeyi onaylayarak TİYATRONET’in sunduğu dijital içeriklerden faydalanmak isteyen tüketici Dijital İçerik : TİYATRONET adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan TİYATRONET uygulamaları üzerinden TİYATRONET‟in sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerini, Kişisel Veri : KULLANICI’nın kendi rızasıyla dijital ortamda TİYATRONET’e sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş ve cinsiyet bilgileri ile TİYATRONET „e sosyal medya hesaplarıyla erişilmesi halinde KULLANICI’nın hesapları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil olmakla birlikte bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla KULLANICI’yı doğrudan veya dolaylı olarak belirlemeye yönelik her türlü bilgiyi,

Site : www.tiyatronet.com internet adresini ifade etmektedir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU

3.1 KULLANICI, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme‟nin ayrılmaz parçası sayılan Satış Sözleşmesinde özellikleri belirtilen dijital içerik hizmetlerini Satış Sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde satın alma hakkını elde etmiştir. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri‟nin özellikleri ve kullanım koşulları TİYATRONET adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Satış Sözleşmesi‟nde belirtildiği gibidir.

3.2 İşbu Sözleşme ile TİYATRONET tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlediği ve www.tiyatronet.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan TİYATRONET uygulamaları üzerinden sunduğu Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirlenmiş bedel ve şartlarda KULLANICI‟ya sunmayı taahhüt eder. KULLANICI ise TİYATRONET kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında TİYATRONET „e ödemeyi taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme‟nin ayrılmaz parçası sayılan Satış Sözleşmesi‟nde özellikleri belirtilen dijital içerik hizmetlerinin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan dijital içerik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

3.4 İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşme‟nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle imzalanmış sayılacak olup bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, sona erdirilmediği ya da feshedilmediği sürece devam edecek ve Taraflar bakımından bağlayıcı olacaktır.

MADDE 4 - ÜYELİK İŞLEMLERİ

4.1. KULLANICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturamaz . KULLANICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak, kendi belirleyeceği şifreye sahip olacak ve şifresini dilediği zaman değiştirebilecektir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen KULLANICI‟ya aittir. KULLANICI‟nın şifresinin çalınması sebebiyle TİYATRONET ‘in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını KULLANICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. KULLANICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, TİYATRONET „e bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan TİYATRONET‟in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI‟nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi KULLANICI‟nın sorumluluğundadır.

4.3. KULLANICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri‟ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından TİYATRONET „in sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.4. KULLANICI, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabil-i rücu feragat ettiğini, TİYATRONET ‘in kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal TİYATRONET „e haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan TİYATRONET „in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Reşit olmayan kişilerin yapmış olduğu başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde işlemler tamamlanmış olsa dahi hüküm doğurmayacak olup işbu Sözleşme kapsamındaki haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar TİYATRONET „in sorumluğunda değildir.

MADDE 5 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. KULLANICI, TİYATRONET „in sunduğu dijital içeriklerin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin TİYATRONET‟a devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.2. KULLANICI, işbu Sözleşme‟nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu dijital içerik hizmetlerini satın alarak Satış Sözleşmesinde, www.tiyatronet.com ve TİYATRONET uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde eder.

5.3. İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI, üyelik formunu doldurduktan ve “Üyelik Sözleşmesi‟ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum”  maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICI’nın, üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; TİYATRONET ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir.

5.4. TİYATRONET işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI‟ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. KULLANICI, TİYATRONET „in sağladığı hizmetlerden yararlanabilmek için kullanacağı elektronik cihazların ve teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari gereksinimlere sahip olduğunu, aksi halde hizmetlerden faydalanamaması durumunda TİYATRONET „in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında TİYATRONET‟den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. KULLANICI, internette meydana gelen aksaklıklar nedeniyle hizmette yaşanacak kesinti, kalite problemlerinden, güvenlik aksaklıklarından ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması, sunucu tabanlı sorunlar, internet altyapısı veya benzeri bir mücbir sebeple yaşanacak sorunlardan TİYATRONET „in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6 TİYATRONET teknik sorun vb. nedenlerle yaşanabilecek aksaklıklarda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilme veya tamamen durdurabilme hakkını saklı tutar. KULLANICI, bu nedenle TİYATRONET den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Sözleşme kapsamında verilen dijital içerik hizmetlerinde TİYATRONET „in hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde TİYATRONET sorumlu olmayacaktır.

5.7. TİYATRONET hizmet sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya uygulamaların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman değiştirebilir.

5.8. KULLANICI, (Boşluk olan kısım 1.1’deki taraf bilgisine göre doldurulacak) TİYATRONET‟in teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak  değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede yapılacak değişikliklerin KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde KULLANICI, işbu Sözleşme‟yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. TİYATRONET, Sözleşme‟de meydana gelecek değişikliklerin KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde, dijital içerik hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. İşbu Sözleşme, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.9 Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde TİYATRONET „in sorumluluğu doğmayacaktır.

5.10 TİYATRONET internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet sağlamaktadır. KULLANICI TİYATRONET hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve TİYATRONET „in oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Taraflar, TİYATRONET „e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.12. KULLANICI hukuka ya da Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan sorumlu olup TİYATRONET „in doğrudan veya dolaylı, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.13 KULLANICI işbu Sözleşmeyi onaylamasıyla beraber elektronik posta adresine bilgilendirme maillerinin ve bildirdiği telefon numarasına bilgilendirme SMS'lerinin gönderilmesini kabul etmiş olur.

5.14 TİYATRONET işbu Sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı tüm sözleşmeleri ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen  hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.15 Kullanıcı işbu uygulamanın ve web sitesinin TİYATRONET‟e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda korunmaktadır. KULLANICI, TİYATRONET ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 6 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. TİYATRONET KULLANICI‟ya dijital içerik hizmeti verebilmek ve KULLANICI‟nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla Site, TİYATRONET uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi üzerinden kişisel verilerini kaydetmektedir.

6.2 Kişisel veriler, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK‟nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde işlenir. KULLANICI‟nın kişisel verileri işbu Sözleşme‟de belirlenen amaçlar dışında işlenemez.

6.3. TİYATRONET KULLANICI„nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. TİYATRONET işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir.

6.4 KULLANICI, Sözleşme‟nin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin kısma onay verdiği takdirde TİYATRONET KULLANICI‟nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilecektir. TİYATRONET hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

6.5 KULLANICI‟nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, TİYATRONET internet adresinde yer alan Çerez Politikasına uygun şekilde KULLANICI‟nın cihazına yerleştirilir.

6.6 KULLANICI’nın kişisel verileri KVKK‟nın 8. ve 9. Maddelerinde belirlenen esaslara uygun olarak iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılmaktadır.

6.7 KULLANICI, tüm bu kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması ve işlenmesine sözleşmeye onay vermekle rıza göstermektedir. Ayrıca KULLANICI, işbu üyelik sözleşmesinin onaylanması ile TİYATRONET internet sitesi ve dijital platformlarında yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metninde yer alan içeriklerin kendisinin bilgisi ve onayında olduğunu açıkça kabul etmektedir.

6.8 KULLANICI, Sözleşmeyi, TİYATRONET „in internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu kabul ve beyan eder.

6.9 KULLANICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

6.10 KULLANICI, TİYATRONET ile Site üzerinden (veya internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla) irtibata geçerek; KVKK‟undan doğan haklarını talep edebilir. TİYATRONET KULLANICI‟ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

6.11 TİYATRONET, KULLANICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için KULLANICI talebini yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu‟nun belirlediği herhangi bir yöntem TİYATRONET „e göndermelidir. Talebin TİYATRONET tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; KULLANICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu‟na şikayette bulunabilir.

 7 - HİZMET BEDELİ

7.1 KULLANICI, Sözleşme‟de belirtilen ve Sitede açıklanan, hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI bu ödemeyi yapmadıkça TİYATRONET „in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamaz. TİYATRONET her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 8 - DAMGA VERGİSİ

8.1 İşbu Sözleşme‟nin KULLANICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı KULLANICI‟nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak KULLANICI‟dan tahsil edilecektir.

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

9.1 TİYATRONET Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda KULLANICI hiçbir nam altında TİYATRONET „den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

9.2 Dijital içerik hizmetlerinin bireysel kullanım amacı dışında kullanılması kullandırılması, dijital içeriklerin 3. kişi ve/veya kurumlara iletilmesi, bu kişilerce kullandırılması ve/veya bu kişilere devredilmesi yasaktır. Sözleşme konusu haklar KULLANICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz. TİYATRONET tarafından yetkisiz bir kullanımın ya da Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlalinin tespiti durumunda veyahut bu tür bir kullanımdan şüphe edilmesi halinde Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulur ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda TİYATRONET‟nin zararları talep etme ve sair hakları saklıdır.

9.3 KULLANICI, hesabının kapatılması durumunda; TİYATRONET‟den herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunmayacağını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4 KULLANICI, TİYATRONET ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1 İhtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

11.1 KULLANICI‟nın, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme KULLANICI‟nın üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme KULLANICI‟nın üyeliğini iptal etmesi veya TİYATRONET tarafından KULLANICI‟nın üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Çerez Politikası

TIYATRONET Çerezler, izleme, hedefleme, (yeniden) hedefleme politikası

Çerezler, dijital hizmetlerimiz vasıtasıyla bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza veya tabletinize yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Tiyatronet mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler ve takip pikselleri kullanmaktadır. Bunları, dijital hizmetlerimiz kapsamında kullanmaktayız. İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde zorunlu çerezlerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca KVKK kapsamında gereken hallerde açık rızanız talep edilir. Bu kapsamda siteyi ziyaretinizde karşınıza çıkan çerez uyarısında “Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretlemeniz halinde ilgili uyarıda belirlenen işlemelere açık rıza vermiş olursunuz. Çerezler, takip teknolojileri ve bunlara yönelik detaylar aşağıda ve ilgili çerez uyarısında yer almaktadır

Onay Metnimizi bir defa onaylamanız halinde, tüm ölçüm ve hizmet teknolojilerinin ilgili amaçlarla kullanımına ve işlemelere yönelik açık rızanızı almış olacağız. Tabii ki, onayınızı  her zaman geri alabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. 

Zorunlu çerezler

Zorunlu fonksiyonlara dair ölçüm ve hizmet teknolojilerini, internet sitelerimizin düzgün çalışması, taranması ve onun özelliklerinden yararlanılabilmesi için zorunlu olan çerezlerdir (örn. internet sitesinin güvenlik koruması bulunan alanlarına bağlanılması). KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bentlerinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şarı çerçevesinde temel ölçüm ve hizmet teknolojilerinden yararlanmaktayız.

Takma isim ve/veya bütünleştirilmiş şekilde kullanılması suretiyle:

sistem güvenliği ve istikrarını sağlamayı,

sayfa veya ürünlere erişim sıklığını ölçmeyi,

sayfalarımızın taranmasını sağlamayı,

sayfalarımızın doğru görüntülenmesini, düzgün çalışmasını ve veri güvenliğini sağlamayı,

belirli süre boyunca alışveriş sepetinize atılan ürünlerin saklanmasını sağlamayı amaçlamaktayız..

İşlevsel amaçlı çerezler


Tercih ölçüm ve hizmet teknolojileri olarak da bilinen bu ölçüm ve hizmet teknolojileri, internet sitesinin geçmişte yapılan tercihleri (örn. dil tercihi, kullanıcı adı ve şifrenin saklanması) hatırlamasını ve internet sitelerimizi size uygun şekilde kullanımınızı sağlar. KVKK’nın 5. maddesinin 1 . fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartı çerçevesinde fonksiyonel ölçüm ve hizmet teknolojilerinden yararlanmaktayız.


Analitik ve pazarlama amaçlı çerezler


Analitik ve pazarlama amaçlı ölçüm ve hizmet teknolojilerini onay vermeniz halinde, onay vermeniz halinde, KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartına dayalı olarak kullanmaktayız.

Bu teknolojileri bizlerin ve reklam ortaklarımızın kampanya ve faaliyetlerinin sizlerle etkileşimini ve ilgisini artırmak üzere kullanılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki söz konusu hizmetlerin kullanımının tarafınızca onaylanması beraberinde çerez verilerinizin Türkiye dışına aktarımı ve Türkiye dışında işlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, bazı ülkelerde tarafınıza herhangi bir bilgilendirme gerçekleştirilmeksizin yahut herhangi bir yasal hak tarafınıza tanınmaksızın güvenlik ve izleme amaçlarıyla ilgili verilerinize erişilebilmesi ve söz konusu verilerinizin işlenmesi riskini ihtiva etmektedir. Bu kapsamda Tiyatronet, ilgili kişi sıfatınıza binaen sahip olduğunuz hakların ilgili hizmet sağlayılar tarafından gözetileceğini garanti edemez. Türkiye dışına gerçekleştirilecek işbu aktarımlar da dahil burada belirlenen çerez verilerinizin işlenmesine yönelik yasal dayanak, KVKK’nın 9. maddesinde yapılan atıf ile birlikte KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartıdır. Bu kapsamda işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız hakkında detaylı bilgiye aşağıda yapılan açıklamalardan ve çerez aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.

Çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçümlemek amacı ile bilgisayar, akıllı telefonlar ve/veya tabletler dahil olmak üzere çapraz cihaz takipleri yapmaktayız (takma adlı profiller üzerinden). Bu kapsamda IP adresiniz kısaltılmış şekilde saklanmakta ve bu şekilde ilgili ilgili bağlantı tespit edilememektedir.

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunmak adına Tiyatronet çerezler ve takip pikselleri kullanmaktadır. Ayrıca bunları onay vermeniz halinde ticari elektronik iletilerimizde ve anlık bildirimlerde de kullanmaktayız.


Kişiselleştirilmiş analiz

Satın alma ve çevrimiçi kullanım alışkanlığı verilerinizi reklamlarımızın sizin için ne ölçüde ilgi çekici olduğu, hangi ürünlerimizin sizi daha çok ilgilendirdiği, hangi satın alma kanallarının sizin için daha tercih edilir olduğu ve ne tür bir müşteri olduğunuzun tespiti amaçlarıyla kişiselleştirilmiş şekilde de işlediğimiz konusunda size bilgilendirmek isteriz.

Bu işlemeler kapsamında kişisel verileriniz, kimlik verileriniz (ad-soyad), iletişim verileriniz, müşteri işlem verileriniz ve diğer müşteri verileriniz, tıklama/geri dönüş verileriniz ve işlem güvenliği (çerez vs.) ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve tekliflerimizin size özel şekilde kişiselleştirilmesi (örneğin sizin özel ilginize göre kampanyalar düzenlenmesi, indirimler, size özel ürün denemeleri), bu kapsamda yapılan işlemelerin hukuki dayanağı onay vermeniz halinde KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartıdır.

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin kişiye özel pazarlama amaçları ile işlenmesine yönelik onaylarınızı ve ticari elektronik iletişim onayınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz

Çerezlere ve Takip Piksellerine ilişkin ayrıntılı bilgi

Bazı sayfalarda "oturum çerezleri" kullanmaktayız. Bunlar, ziyaretiniz sonlandıktan sonra otomatik olarak silinmekte ve hizmetimizi daha kullanıcı dostu hale getirme ve daha etkin ve güvenli hale getirme amacına hizmet etmektedir. Çerezlerimiz, tarayıcınızın güvenlik standartlarının yardımıyla üçüncü taraflarca okumaya karşı korunmaktadır.

Ayrıca hizmetlerimiz "kalıcı çerezler" içermektedir. Bunlar sizlere (ilgili hizmete bağlı olarak) daha uzun bir süre boyunca kişisel ayarlar veya en son görüntülenen makaleler gibi görüntüleme bilgileri sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerin saklanacağı süre, kullanım amaçlarına bağlı olup; tüm çerezler için aynı değildir. Ancak, çerezleri tarayıcınızın ayarları vasıtasıyla reddedebilirsiniz. Çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktayız:

Dijital hizmetlerimizin işlevselliği

Web analizi (takma isimli kullanıcı kimlikleri)

Pazarlama.


Üçüncü Taraf Çerezleri

İnternet sitelerimizde iştirakimiz konumundaki ortaklarımızın üçüncü taraf çerezleri adı verilen çerezlerini ve takip piksellerini kullanmaktayız. Ziyaret edilen internet sitelerine ve görüntülenen ürünlere ilişkin bilgiler toplanmaktadır. Ziyaretçiler takma isimli bir kimlik yoluyla tanımlanmaktadır. Bu bilgi temelinde iştirakimiz konumundaki ortaklarımız, internet üzerinde ziyaretçilerimize Tiyatronet ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanıma dayalı reklamlarını gösterecektir. İş ortaklarımıza dair ayrıntılar, çerez onayı içerisinde yer alan "Tercihler" altında yer almaktadır.


Ortak Ağları

Dijital hizmetlerimizde, ortakların, kendi ağları dahilinde kullanıma dayalı internet reklamlarının gösterimi amacıyla ziyaret edilen internet sitelerine ve görüntülenen ürünlere ilişkin bilgi toplayan hizmetlerinden yararlanmaktayız. Verilerinizin aktarımı sadece onay vermiş olmanız halinde gerçekleşebilir.

Söz konusu veri işleme faaliyetlerinin yasal gerekçesi, KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartıdır.

Takip pikselleri

Çevrimiçi hizmetimizin cazibesine ilişkin bilgiler bizler için çok önemli olup; sizlere sunduğumuz dijital hizmetleri sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Bu nedenle dijital hizmetlerimizde takip pikselleri (küçük boyutlu grafikler) kullanmaktayız. Takip pikselleri çerezlerle benzer amaçlara hizmet etmektedir.

Bir hizmet açıldığında, takip pikseli yüklenmekte ve internet üzerindeki bir sunucu tarafından işlenmektedir. Bu şekilde, müşterilerimizin hangi bölgeden hangi içerikleri ne sıklıkla ziyaret ettiğini ve dijital hizmetlerimiz kullanılarak hangi işlemlerin yapıldığını görebilmekteyiz. Bu veriler takma isimle işlenmektedir. IP adresiniz sadece kısa şekliyle kaydedilmektedir.

Bu teknolojiler kapsamında sistem takibi fonksiyonellik veya toplu istatistiksel (kapsama ölçümü/değerlendirme gibi) amaçlarla yapılan işlemeler KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartına dayanmaktadır. u işleme faaliyetleri süreçlerimizi ticari yönetim bakış açısıyla optimize etme amacına hizmet etmektedir. Bu teknolojiler kapsamında analizler ve pazarlama amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz işlemeler ise onayınız halinde KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şatına dayanmaktadır.


Kullanım davranışlarının kaydının engellenmesi

İnternet sitelerimizde takip tercihlerinizi onay uyarısı üzerinden; takibi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir; ancak bu tarayıcılar çerezleri reddetme veya kayıt öncesinde uyarı görüntüleme seçeneğini de sunmaktadır. Çoğu internet tarayıcısının menü listesinde bulunan yardım işlevi, tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmemesi için nasıl talimat verebileceğinizi, yeni bir çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size ne şekilde bilgi verebileceğini veya alınan tüm çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağını açıklamaktadır.

Ancak çevrimiçi hizmetlerimizin tüm işlevlerini kullanabilmeniz için tüm çerezleri aktif hale getirmenizi veya tümüne onay vermenizi öneririz.

Çerezlerimiz şifre, kredi kartı verileri veya benzeri veriler gibi hassas bilgileri kaydetmemektedir. Çerezler uç cihazınızda herhangi bir hasara neden olmamakta veya herhangi bir virüs içermemektedir.

Lütfen unutmayınız: Çerezleri devre dışı bırakma işlemi bilgisayarınızdaki, akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki, ret işleminin gerçekleştirildiği tarayıcınızda bulunan bir çerez vasıtasıyla kaydedilecek ve müşteri hesabınızla ilişkilendirilmeyecektir. Bu nedenle devre dışı bırakma işlemi cihazlarınızın her biri ve de her bir tarayıcı için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, tarayıcınız çerezleri kabul etmelidir.

Tarayıcınız, tarayıcıyı kapatmanızın ardından çerezleri kendiliğinden siliyorsa, caymaya ilişkin çerezler (devre dışı bırakma işlevi) de silinecektir.

İnternet sitelerimizde takip piksellerini engellemek için Ghostery, web-washer, bug nosys veya AdBlock gibi araçları da kullanabilirsiniz.

Ayrıca, bu takip teknolojilerini onayınızın varlığı halinde ticari elektronik iletilerimizde ve anlık bildirimlerimizde kullanmaktayız.

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik onaylarınızı ve ticari elektronik iletişim onayınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz.

TİYATRONET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mezkûr kanun “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 


Tiyatronet Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), BG Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla (“Şirket”) ; kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin Şirket’in politikalarını izah etmektedir. 


1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR PRENSİPLER

Kanun’un 4. maddesi çerçevesinde veri sorumlusu konumundaki Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki prensipler dahilinde hareket edecektir.

(a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir. Şirket, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket edecek ve dürüstlük kurallarına uyacaktır.


(b) Doğruluk ve güncellik

Şirket, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlayacak ve verilerin veritabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri alacaktır.


(c) Verileri meşru ve belirli amaçlarla işleme

Şirket bilgilendirme yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla Şirket veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutacak ve veri sahiplerini bilgilendirme metinleri ile açık bir şekilde bilgilendirecektir. 


(d)Amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme

Şirket tarafından kişisel veriler, veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işleyecektir. 


(e) İlgili mevzuatta öngörülen veya gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Şirket verileri, mevzuatta belli bir süre varsa bu süre boyunca muhafaza edecektir. Mevzuatta bu şekilde bir süre yoksa makul veri saklama süreleri belirlenecek ve veriler bu süre ile saklanacaktır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben veriler, silinecek veya anonim hale getirilecektir.


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


İnternet sitesi, mobil uygulamalar, Akıllı TV ve diğer dijital platformlar aracılığıyla, bu platformlarla bağlantılı olarak verilen hizmetler çerçevesinde kullanıcıların aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.


Üye olan ilgili kişi bakımından

Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, doğum tarihi, T.C Kimlik No, cinsiyet

İletişim Bilgisi: E-posta adresi, telefon numarası, adres

Müşteri İşlem: Tercihleri, ticari iletişim izni, takip ettiği içerikler, izlediği içerikler, hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, çerez politikası ve gizlilik sözleşmesi, vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri, kullanıcı adı, IP adresi

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, İlgili Kişi’nin verdiği ticari elektronik ileti izni kapsamında pazarlama amacıyla gönderilen e-posta mesajları

Görsel/İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi görüşme kayıtları


Ziyaretçi olan ilgili kişi bakımından

Kimlik Bilgisi: Ad, soyad

İletişim Bilgisi: E-posta adresi, telefon numarası

Kullanıcı İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, takip ettiği içerikler, izlediği içerikler

Hukuki İşlem Bilgisi: IP adresi

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları

İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

Müşteri İşlem: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişin’in faydalandığı hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, şikayet ve/veya talepler ve bunların değerlendirilmesine ilişkin kayıtlar


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YÖNTEMİ


Kişisel veriler www.tiyatronet.com websitesi, Şirket’in mobil uygulamaları, akıllı TV uygulaması ve diğer dijital platformları, sözleşmeler, formlar,  sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, e-posta ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla ya da ilgili kişinin kendisi tarafından iletilmek suretiyle mevzuata uygun olarak işlenmektedir. 


4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER


Kanun’un 5 ve 6. Maddelerine göre, kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartları belirlenmiştir. 


Kişisel veriler Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

Kullanıcıların trafik bilgilerinin (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş tarihi, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve abone kimlik bilgileri) ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,

Kullanıcı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Coğrafi konumuzu belirleyerek bulunduğunuz bölge veya ülkeye göre içerik veya içerikle ilgili reklam ve hizmetler sunulması,

Hizmet ve içeriklerin iyileştirilerek yeni hizmetlerin/içeriklerin geliştirilmesi

Kullanıcı Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı veren Kullanıcılar açısından, Kullanıcının tercih ve beğenilerinin analiz edilmesi ve Kullanıcıya özel hizmet/içerik önerilmesi,

Kullanıcı deneyimini ve hizmet/içerik kalitesini arttırmak için, Üye/Kullanıcı hareketlerinin takip edilmesi,

Ticari elektronik ileti onayı mevcut olan Kullanıcılara ilgili bilgilendirmelerin yapılması,

Kullanıcılar için, çerez politikasında yer alan bilgiler doğrultusunda, doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye / Kullanıcı’nın tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

Şikayetlerin ve sorunların çözüme kavuşturulması,

Teknik problemlerle ilgili destek verilmesi

Websitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasında Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,

Kullanıcı memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

Kurumsal itibar yönetimi ve medya iletişiminin yürütülmesi,

Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve mevzuata uygun hareket edilmesi

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,

Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi.


Kişisel veriler Şirket tarafından aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Açık rıza

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


5. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Kanun’un 8. Maddesinde kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmamasına göre ayrıma gidilmiştir. Buna göre Şirket tarafından özel nitelikli olmayan kişisel veriler, işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel veriler;

i. Veri sahibinin açık rızası bulunması,

ii. Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

v. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

vi. Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

viii. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.


Kişisel veriler, ürün ve hizmetlerin sunumu, kullanıcı veya ziyaretçiyle iletişime geçilmesi, e-posta gönderim hizmeti alınması, kullanıcının kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapılması ve Üye/Kullanıcı beğeni ve tercihleri ile ilgili olarak Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amaçlarıyla; Şirket’in işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere aktarılır. 


Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde aktarılan kişisel veriler, aktarılan tarafın veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak hazırlanan veri güvenliğine ilişkin sözleşme ve/veya sözleşme hükümleriyle güvence altına alınmaktadır.


Çerez, ziyaret edilen bir web sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla bilgisayarda, cep telefonunda, tablette ve sair mobil cihazlarda depolanan veri dosyalarıdır. Ziyaret edilen web sitesi tarafından gezintiye ve işlemlere ait bilgiler saklanır. Aynı web sitesinin tekrar ziyaret edilmesi halinde saklanan veriler hatırlanır ve böylece web sitesi kullanımı kolaylaşır. Depolanan tercih ve alışkanlıklara ilişkin çerezler, ziyaret edilen web sitesinde ve 3.kişilere ait web sitelerinde, ziyaretçilere çeşitli teklif ve öneri olarak da sunularak çok yönlü bir hizmet vermek amaçlanmaktadır. Çerezler genel olarak web sitesi ziyaretlerinde kullanılan tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, erişilen sayfalar, incelenen hizmet ve ürünler başta olmak üzere web sitesindeki gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır. 


6. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI


KVKK’nın 11.maddesine göre kişisel veri sahiplerinin hakları şöyledir:


i. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

ii. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. 

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. 

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

vi. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

vii. Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. 

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. 

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Kişisel veri sahipleri, sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebileceklerdir. Şirket, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibi kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili hususlarda şikayet ve başvurularını kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzalanarak elektronik olarak; iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla şirketin Yıldızposta Caddesi Vefabey Sokak Yeşil Apt. No:9 Kat:5 D:10-11  Gayrettepe – İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir ya da kimliğini ispat ederek şahsen de başvuru yapabilir. Vekil aracılığıyla yapılacak başvurularda vekaletname olması aranmaktadır.  


Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yetkisiz erişimi, veri kayıplarını, zarar görmesini engelleyecek teknik ve idari önlemler almaktadır.


Bu kapsamda Şirket;

Kişisel verilere erişimleri kayıt altına alınmaktadır

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarları ile veri güvenliğini sağlamaktadır

Kişisel veri işleme faaliyetlerini yapmaktadır

Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını sağlamaktadır

Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmaktadır 

Verilere ulaşımda verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmaktadır

Özel nitelikli kişisel veriler varsa, bunlara erişimi daha katı önlemlere tabi tutmaktadır

Kişisel verilere dış kaynak kullanımı, tedarikçi kullanımı sair nedenlerle Şirket dışından erişim olması halinde Şirket dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almaktadır

Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını eğitmekte, taahhütler almaktadır


Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında belirtilen esas ve şartlar çerçevesinde elektronik olarak onaylanmıştır.

SATICI

UNVAN BG Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.

MERSİS 0168047512000015

ADRES Yıldızposta Caddesi Vefabey Sokak Yeşil Apt. No:9 Kat:5 D:10-11  Gayrettepe – İstanbul

TELEFON 0212 3283323

WEB www.tiyatronet.com


ALICI  

AD SOYAD {AlıcıAdı}

ADRES {AlıcıAdresi}

TELEFON {AlıcıTelefon}

E-POSTA {AlıcıEposta}


MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU, HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT

2.1 İşbu sözleşmenin konusu SATICInın www.tiyatronet.com adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Tiyatronet uygulaması üzerinden Tiyatronet’in sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz dijital içerik, video, müzik, canlı TV yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerinin ALICI tarafından satın alınması ve  ALICInın satın alma tarihi de dahil olmak üzere  bu tarihten itibaren satın alınan hizmet  süresi kapsamında söz konusu dijital içerikleri izleme hakkına sahip olmasına dair hükümler ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir

2.2 ALICI, ödeme yaptığı andan itibaren (www.tiyatronet.com) adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlarında bulunan Tiyatronet uygulamasında yer alan talep ettiği içeriği internet üzerinden izleme hakkı edinmekte olup üyeliği sonunda ilgili içeriğe erişimi sonlanmaktadır. 

2.3 ALICI siteye kayıt olurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak doğrudan www.tiyatronet.com adresinden veya uygun mobil cihazlarda yer alan Tiyatronet uygulaması üzerinden hizmet alabilir. Hizmet alıcının ödeme işlemine onay vermesi sonrasında ödemenin gerçekleştiği anda internet sitesi üzerinden elektronik olarak teslim edilmektedir.

2.4 ALICI Sözleşme konusu dijital içerik hizmetlerini www.tiyatronet.com .adresinden aracı sanal pos ile satın almaktadır.  ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile satın alınan içeriğin iadesi ve/veya değişimi mümkün değildir.  SATICI, anlaşmalı olduğu aracı sanal pos şirketi, iyzico tarafına ödeyeceği hizmet bedeli dışında satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. ALICI, SATICI’nın sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, SATICI’dan talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 


MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 SATICI, tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlediği ve www.tiyatronet.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Tiyatronet uygulaması üzerinden sunduğu dijital içerik hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirlenmiş bedel ve şartlarda sözleşmenin kurulması tarihi itibariyle ile 48 (kırk sekiz) saat ya da aylık üyelik durumunda 1 (bir) ay boyunca ALICIya sunacaktır.

3.2 ALICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, SATICIya bildirdiği tüm bilgilerin (ad, soyad,  T.C. kimlik no, adres, telefon numarası gibi) doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan SATICInın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICInın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ALICInın sorumluluğundadır.

3.3 ALICI tarafından Dijital içerik hizmetlerinin bireysel kullanım amacı dışında kullanılması kullandırılması, dijital içeriklerin 3. kişi ve/veya kurumlara iletilmesi, bu kişilerce kullandırılması ve/veya bu kişilere devredilmesi, diğer taraftan ALICI tarafından ses ya da görüntü kaydı almak, fotoğrafını çekmek, kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek ve yayınlamak   5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasaktır. Sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.  Aksi halde SATICI’nın zararları talep etme ve sair hakları saklıdır.  

3.4 ALICI aykırılığa sebebiyet vermesi halinde beher aykırılık için, SATICInın uğradığı maddi manevi zarara ilişkin hakları ile fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, SATICIya 50.000- TL (ELLİBİNTÜRKLİRASI) cezai şart ödeyecektir. ALICI  tarafından, önceden satıcıdan yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen, yayın esnasında ve sonrasında bile olsa içeriklerin kullanılması aynı zamanda  suç teşkil ettiğinden ALICI  hakkında gerekli ihbar ve suç duyurusunda bulunularak cezai müeyyide uygulanması talep edilecektir.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI 

4.1 Mesafeli Satışlar Yönetmeliğinin 15. Maddesinin (ğ) bendi “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.” hükmü gereği satışı gerçekleştirilen hizmet elektronik ortamda ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen nitelikte olduğundan işbu Sözleşme kapsamında ALICInın cayma hakkı bulunmamaktadır 

MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1 SATICI, internette meydana gelen aksaklıklar nedeniyle hizmette yaşanacak kesinti, kalite problemlerinden, güvenlik aksaklıklarından ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması, sunucu tabanlı sorunlar, internet altyapısı veya benzeri bir mücbir sebeple yaşanacak sorunlardan ve benzeri sebeplerle  SATICIdan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple ALICInın içeriğe erişememesinden  sorumlu tutulamaz.

5.2 ALICInın satın aldığı içeriğe SATICIdan kaynaklı teknik sorun sebebi ile erişememesi halinde, ALICInın yaşanan aksaklığı yazılı olarak SATICIya derhal bildirmelidir aksi halde 15 (onbeş) günlük süre işlemeye devam edecektir. SATICIdan kaynaklanan erişim problemi makul süre içerisinde bildirildiği takdirde SATICI tarafından aksaklık giderilecek, bildirimin yapıldığı tarih ile problemin giderildiği tarih arasında geçirilen süre, ALICI’nın kullanım süresine ek olarak ilave edilecektir.

5.3 Problemin SATICIdan kaynaklanan teknik sorun sebebiyle yaşandığı kabul edilirse ve işbu problem makul sürede giderilmezse, ALICI satın almış olduğu dijital ürünü kullanamaması nedeni ile sözleşmeyi haklı nedenle feshetme, erişim hakkını başka bir dijital üründe kullanma, bunu istemediği takdirde ödemiş olduğu ücretin içeriğe erişilebilir sürelere denk gelen meblağ düşülerek iadesini isteme haklarına sahiptir.

5.4 ALICI  tarafından Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, ALICInın faydalandığı her türlü fiyat avantajları ile elde ettiği diğer kazanımlar da iade edilecek bedelden mahsup edilecektir. Sözleşmenin ALICI tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi halinde SATICInın herhangi bir ücret iadesi söz konusu olmayacaktır.

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1 SATICI, dijital içerik hizmeti verebilmek ve ALICInın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla Site, Tiyatronet uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi üzerinden kişisel verilerini kaydetmektedir.

6.2 Kişisel veriler, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde işlenir. ALICInın kişisel verileri işbu Sözleşme’de belirlenen amaçlar dışında işlenemez. SATICI işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. 

6.3 ALICInın kişisel verileri KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirlenen esaslara uygun olarak iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılmaktadır. 

6.4 ALICI, tüm bu kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması ve işlenmesine sözleşmeyi onaylayarak rıza göstermektedir. Ayrıca ALICI, işbu üyelik sözleşmesinin imzalanması ile SATICInın internet sitesi ve dijital platformlarında yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metninde yer alan içeriklerin kendisinin bilgisi ve onayında olduğunu açıkça kabul etmektedir. ALICI, Sözleşmeyi, SATICInın internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu kabul ve beyan eder. 

6.5 ALICI üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

6.6 ALICI, internet sitesi üzerinden (veya internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla) irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını SATICIdan talep edebilir. SATICI, ALICIya makul süre içerisinde cevap verecektir.

6.7 SATICI, ALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği herhangi bir yöntem ile SATICIya göndermelidir. Talebin SATICI tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.


MADDE 7 - TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE BİLDİRİMLER

7.1 ALICI, aldığı hizmete ilişkin şikayetlerini 0212 328 33 23 iletişim numarası veya destek@tiyatronet.com e posta adresi üzerinden iletebilir.

7.2 İşbu Sözleşme’ye göre yapılacak olan her türlü ihbar veya diğer bildirimler yazılı veya elektronik ortamda yapılmak kaydıyla, faks, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta ya da elden teslim, posta, kargo veya posta kuryesiyle satıcının işbu Sözleşme’nin Madde 1’de bulunan adresine, alıcının ise doğruluğunu beyan ettiği, Üyelik Sözleşmesinde mevcut adreslerine gönderilecektir.


MADDE 8 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1 İşbu Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurularda, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal veya hizmetin satın alındığı veya müşterinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyeti veya tüketici mahkemesi yetkilidir. 

8.2 SATICInın her türlü kayıtlarının kesin delil teşkil edeceği, her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.